Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija – za GZ Vodice«
Veljavnost: od 1.7.2021
1. Splošne določbe
Ponudnik in Organizator storitve:
Enota za prvo pomoč gasilske zveze Vodice, Polje 5A, 1217 Vodice, ID za DDV: 55598609 (v nadaljevanju: organizator storitve).
Ponudnik komunikacijske poti:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije.
Pri storitvi »SMS Donacija – za GZ Vodice« lahko sodelujete vsi naročniki/uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).
Za uporabo storitve »SMS Donacija – za GZ Vodice« ni starostnih omejitev.
Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika.
Telekom Slovenije ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
2. Definicije pojmov
Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe: Enota za prvo pomoč gasilske zveze Vodice.
»SMS Donacija – za GZ Vodice«, je organizirana dejavnost Enote za prvo pomoč gasilske zveze Vodice, s ciljem zbiranja sredstev za nakup zaščitne in ostale opreme ter izobraževanje članov enote.
Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, ki je pristopil k storitvi »SMS Donacija – za GZ Vodice«, z zahtevo oz. SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo EPP5.
Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje Telekomu Slovenije na številko 1919 in vsebuje ključno besedo EPP5 v obliki teksta. Telekom Slovenije ta SMS-sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije.
Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga Telekom Slovenije pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Telekom Slovenije v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.
Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: SPU) se pri uporabi storitve »SMS Donacija – za GZ Vodice« uporabljajo smiselno.
3. Trajanje storitve
Storitev »SMS Donacija – za GZ Vodice« je uporabnikom omogočena od 1.7.2021 in praviloma traja do vključno 31.10.2021.
4. Postopek prijave na storitev SMS Donacija – za GZ Vodice
1. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo EPP5 na kratko številko 1919.
2. Uporabnik iz 1919 prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino: »Spoštovani, hvala za vaš prispevek in pomoč pri usposabljanju in opremljanju enote! (donacija)«
5. Cenik storitve
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku Telekoma Slovenije, d. d.
KLJUČNA BESEDA NAMEN SMS SPOROČILA CENA V € DDV
EPP5
Donacija – za GZ Vodice EPP5
5,00
0,00 %
EPP5
Obvestilo za GZ Vodice
0,00
22,00 %
Cene vključujejo DDV.
Cene za odhodna SMS-sporočila:
vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Telekoma Slovenije.
Cene za različna dohodna SMS-sporočila:
posredovani SMS-i se uporabniku zaračunajo 5 EUR.
Naročniki Telekoma Slovenije, Mobiuporabniki:
I. zahvalno sporočilo pri donaciji -brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za GZ Vodice):
II. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,
III. če storitev ni na voljo.
Na mesečnem računu Telekoma Slovenije bodo prikazani:
• poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS-sporočil,
• sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko Donacije SMS.
Uporabnik Mobi lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na račun Mobi pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na račun Mobi dovolj visoko.
Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja organizator storitve
Telekom Slovenije zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih je prejel na svoj SMS center.
V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se Telekom Slovenije obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa Telekom Slovenije sporočilo zavrže.
V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja ali ima poln predal za sporočila SMS, uporabniku storitev ponudnika izvede in se šteje, da je organizator storitve opravil, Telekom Slovenije pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.
6. Zasebnost in varstvo podatkov
Enota za prvo pomoč gasilske zveze Vodice in Telekom Slovenije se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.
7. Reklamacije in pomoč
Organizator storitve je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Enota za prvo pomoč gasilske zveze Vodice, Polje 5A, 1217 Vodice, e-naslov: klemen.dolenc90@gmail.com. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s SPU nasloviti na Telekom Slovenije, d.d., Reklamacije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od prejema računa.
Ljubljana, 1.7.2021
organizator storitve:
Enota za prvo pomoč gasilske zveze Vodice